Kadaster

Het kadaster; Maat in rechtzekerheid.

naar Kadaster, klik hier: www.kadaster.nl

Het Kadaster zorgt voor betrouwbare gegevens op het gebied van vastgoed en geografie. Het Kadaster dient daarmee de rechtszekerheid in de vastgoedmarkt en levert de basis voor de Nederlandse geo-informatie-infrastructuur. Wij werken klantgericht, kwaliteitsbewust en tegen zo laag mogelijke kosten. Wij zijn een professionele organisatie waarin medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun prestaties en ontwikkeling, waarbij het management hen faciliteert en begeleidt. Het Kadaster is een verzelfstandigde overheidsorganisatie met vestigingen in heel Nederland, ruim 2.400 medewerkers en een omzet van circa € 210 miljoen.


Missie

Onze missie is het tegen zo laag mogelijke kosten dienen van de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed (inclusief schepen en luchtvaartuigen), het instandhouden en optimaliseren van geografische basisbestanden en het bevorderen van een optimale informatievoorziening over dit alles aan de samenleving. Deze missie is ontleend aan de formulering van de doeleinden in de Kadasterwet: het dienen van de rechtszekerheid, de bevordering van een doelmatige geo-informatie-infrastructuur, een doelmatige informatievoorziening van de overheid en ondersteuning en bevordering van economische activiteiten. Hier binnen past ook het leveren van bijdragen aan de bijdragen aan de ondersteuning van de ruimtelijke inrichting.


Visie

Het Kadaster heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te fungeren als ijkpunt van vastgoedregistratie en geografische plaatsbepaling. Dit plaatst het Kadaster in een centrale en onafhankelijke positie. Het Kadaster vult die positie overeenkomstig de belangen van de samenleving in, en breidt hem waar gewenst uit.

Het toenemend meervoudig ruimtegebruik stelt steeds hogere eisen aan een doelmatige registratie van onroerend goed boven en beneden de grond. Het Kadaster streeft er naar om de gegevens uit alle relevante grondregistraties via het Kadaster toegankelijk te maken. Dit sluit aan bij de wens van de overheid om de unieke basisregistratie van percelen en kaarten bij het Kadaster onder te brengen. Op basis van deze expertise blijft het Kadaster toonaangevend betrokken bij de ontwikkeling van een geüniformeerde infrastructuur voor vastgoed- en geo-informatie, zowel in Nederland als Europa.

Voor zijn productontwikkeling luistert het Kadaster naar zijn klanten. De doorzettende automatisering schept verwachtingen van snelheid en keuzemogelijkheden: meerdere productvormen, meerdere distributiekanalen, beschikbaarheid los van plaats en tijd, met uitwisselbare en koppelbare gegevens. Het Kadaster investeert in de nieuwste internettechnieken als duurzame oplossing. Kwaliteit en betrouwbaarheid blijven onbetwist door te voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden, en de scores openbaar te maken.

De samenleving mag er op rekenen dat het Kadaster als publieke organisatie ervoor zorgt dat het zich blijft ontwikkelen als gezond bedrijf. Het kiest er dan ook voor om zijn beleid niet alleen naar de minister te verantwoorden, maar juist ook publiekelijk bij zijn directe belanghebbenden: de klant en de burger. Het werken tegen zo laag mogelijke kosten gaat hand in hand met betrokken werkgeverschap. Hierbij streeft het Kadaster naar een vitaal personeelsbestand met een goede balans tussen ervaring en vernieuwing. De aanwezige kennis zet het Kadaster ook buiten Nederland in om landregistraties te optimaliseren.