Econvice

    Brink staat bij ons hoog in het vaandel!

     40 jaar uw Specilalist in 
    BRINK Luchtverwarming
                    #####


   Nieuwe roosters of filters nodig?
    kijk in onze vernieuwde webshop! 
                    
                  #####

  
 TV-uitzending RTL4  EconVice Nederland 
 
interview met Nana Piguillet-Appiah

                   #####
       
 DE NIEUWE GENERATIE ELAN 2.0

   ELAN 4 - ELAN 10 - ELAN 16 - ELAN 25


                 
                   #####


        Brink "Allure"
            
  B-10HRD - B-16HRD - B-25HRD - B-40HRD
     
verkrijgbaar in diverse luchtcapaciteiten   
                
                    ##### 
    
                       #####


                 
                   #####    Stork Multiduct Luchtverwarmer


    Stork Multiduct Luchtverwarmer


      Brink Elan 10 indirect gestookt


     Brink B-8 luchtverwarmer 1982


 Nieuwe combinatieset bestaande uit:
      - Brink HRE 36/30 CW-5
      - Brink Elan 10 2.0 luchtverwarmer
      - Itho mech.ventilatie unit
Algemene voorwaarden EconVice Nederland 

Art.1 Toepasselijkheid
1-1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle rechtsverhoudingen tussen u en ons
1-2 U aanvaardt door het geven van een opdracht deze voorwaarden onder uitsluiting van uw eventuele voorwaarden
1-3 Afwijking van deze voorwaarden moet door ons schriftelijk zijn aanvaard, terwijl zo een afwijking geen precedentwerking heeft voor toekomstige gevallen.

Art.2 Aanbiedingen
2-1 Al onze aanbiedingen, ook die op onze website, zijn vrijblijvend
2-2 Een opdracht is onzerzijds eerst dan bindend als deze door ons schriftelijk is aanvaard dan wel wanneer wij een begin met de uitvoering ervan hebben gemaakt.
2-3 Als wij een opdracht van u niet aanvaarden, zullen wij u dit binnen 7 werkdagen melden.

Art.3 Prijzen
3-1 Onze prijzen in onze webwinkel zijn inclusief BTW weergegeven.
3-2 Desgewenst leveren wij franco in Nederland. Bij orders boven € 500,-inclusief BTW geschiedt dat zonder meerkosten voor u, bij orders ter waarde van € 1,00 tot € 500,- incl. 19% BTW berekenen wij u aanvullend € 6,75, wel afhankelijk van het gewicht, u wordt hiervan op de hoogte gesteld indien uw bestelling zwaarder is.

Art.4 Levering
4-1 Levering van bestelde zaken geschiedt af Joure, waar ons magazijn is gevestigd.
4-2 Ook als franco levering is overeengekomen, gaat het risico voor bestelde zaken op u over als deze ons bedrijf in Joure verlaten
4-3 Onze levertijd is normaliter twee tot 3 werkdagen na ontvangst betaling. Als de levertijd in een bepaald geval langer is, melden wij u dit en ziet u op de factuur bij het bestelde de letter N vermeld: Nalevering.
4-4 Als de levertijd meer dan 30 dagen is, bent u en zijn wij bevoegd de betreffende (deel)order te annuleren zonder aanspraak op schadevergoeding
4-5 Als wij een opdracht in gedeelten leveren, zijn de extra verzendkosten voor onze rekening bij levering binnen Nederland.

Art.5 Retournering
5-1 U kunt bestelde en geleverde zaken binnen 7 dagen na levering zonder opgaaf van redenen retourneren en de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Voorwaarde is dat de zaken onbeschadigd, in de oorspronkelijke verpakking franco Joure worden teruggeleverd.
5-2 Ontbinding van de overeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding. Wel crediteren wij uw rekening als aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan en betalen wij het terzake reeds voldane binnen 14 dagen aan u terug.

Art.6 Betaling
6-1 Onze prijzen zijn uiterst scherp en onze levertijden kort. In ruil daarvoor dient betaling voor of bij levering te geschieden door vooruitbetaling via de Bank en/of Giro betaling,

6-2 In elk geval bent u bij niet tijdige betaling de wettelijke rente krachtens art 6:119a BW ( consumenten die van art. 6:119 BW) verschuldigd zonder aanmaning of ingebrekestelling, gelijk u dan zonder meer in verzuim zult zijn.
6-3 Al onze vorderingen op u zijn terstond opeisbaar in geval u in staat van faillissement wordt verklaard, u voorlopig surséance van betaling verkrijgt, op u een schuldsanering natuurlijke personen toepasselijk wordt of u anderszins de vrije beschikking over uw vermogen geheel of ten dele verliest.
6-4 Overschrijding van de betalingstermijn doet u zonder meer buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd worden ten belope van 15% van het netto factuurbedrag met een minimum van € 75,- en een maximum van € 750,-.

Art.7 Eigendomsvoorbehoud
7-1 De eigendom van de door ons aan u geleverde zaken blijft bij ons totdat u ten volle aan uw betalingsverplichtingen jegens ons zult hebben voldaan.

Art.8 Garantie
8-1 Onze aansprakelijkheid voor ondeugdelijke of beschadigde zaken die wij u geleverd hebben, gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die onze leverancier terzake jegens ons aanvaardt.
8-2 Voor lampen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
8-3 Voor manco in hoeveelheid aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid als dit op het verzenddocument door u is aangetekend boven uw handtekening voor ontvangst.
8-4 Geleverde ondeugdelijke of beschadigde zaken dienen onverwijld en in elk geval binnen 7 werkdagen na aflevering aan u bij ons te worden gereclameerd. Naar onze keus wordt bij gerechtvaardigde aanspraak door ons gerepareerd of kosteloos vervangen. U dient op ons verzoek daartoe ondeugdelijke of beschadigde zaken franco Joure aan ons te retourneren.
8-5 Iedere aansprakelijkheid voor ondeugdelijke of beschadigde zaken die wij u geleverd hebben, verjaart zes maanden na aflevering aan u.

Art.9 Aansprakelijkheidsbeperking
9-1 Onze aansprakelijkheid jegens u, uit welken hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken.
9-2 In geen geval zijn wij jegens u aansprakelijk voor niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van door u bestelde zaken en de gevolgen daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.
9-3 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die u zult lijden door aanspraken van derden jegens u wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom door aan u door ons geleverde zaken.

Art.10 Privacybescherming
10-1 Behoudens wettelijke plicht tot openbaarmaking, houden wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk en stellen deze niet aan derden ter beschikking.
10-2 Wij zijn gerechtigd de door u aan ons verschafte gegevens te gebruiken voor het doen van aanbiedingen aan u of voor het uitvoeren van uw opdrachten aan ons.

Art.11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11-1 Op de rechtsverhouding tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.
11-2 Ongeacht de gekozen betalingswijze en het door ons opgegeven betalingsadres zal Heerenveen worden aangemerkt als plaats van betaling.
11-3 In eerste aanleg is bij uitsluiting tot oordeel over een geschil bevoegd de rechtbank te Leeuwarden, onverminderd onze bevoegdheid om daarnaast de rechter van uw woonplaats te adiëren.


Juridische informatie; 
De informatie opgenomen op deze site is afkomstig van bronnen die door EconVice Nederland als betrouwbaar worden beschouwd. De verstrekte informatie, gegevens, verwijzingen e.a. hebben een vrijblijvende, zuiver informatieve waarde, zonder garantie wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. EconVice Nederland aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten in de basisinformatie op de site, noch voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.